Fjärrundervisning på prov

Eva-Lena Blom (JVK)

Medborgarförslag: ansök om att delta i försöksverksamhet med fjärrundervisning i andra ämnen än de redan tillåtna

 

 

Fjärrundervisning innebär undervisning i realtid, men läraren är inte alltid på plats utan eleverna har ofta en handledare i klassrummet. Idag får kommuner erbjuda fjärrundervisning i samiska, modersmål, teckenspråk och moderna språk. Det är dock inte tillåtet i exempelvis svenska, matematik eller naturorienterande ämnen.

 

Krokoms kommun, liksom andra glesbygdskommuner, står inför risken med svårigheter att rekrytera behöriga lärare till skolor där tjänsteunderlagen inte räcker till. För att försöka finna lösningar på dessa eventuella svårigheter bör kommunen se och prova nya lösningar på undervisning och bidra till "att få ett underlag som ger goda förutsättningar att utvärdera om fjärrundervisning ska bli möjligt i fler ämnen än idag."

 

Mitt förslag till kommunfullmäktige är att:

Ansöka om tillstånd att anordna fjärrundervisning i andra ämnen än de redan tillåtna.

 

 

Eva-Lena Blom, Aspås

Den 28/10 2016

 

 

Ansökningsprocessen: se bild ovan

 

Källa: http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/forsoksverksamhet-med-fjarrundervisning-1.239956

 

Kriterier för deltagande:

Huvudmän som vill anordna fjärrundervisning i andra ämnen än de redan tillåtna kan ansöka om tillstånd att delta i försöksverksamheten med en eller flera skolenheter. Såväl lärare som elever ska dock befinna sig i huvudmannens egen organisation. Den lagförändring som tillåter fjärrundervisning på entreprenad gäller inte här.

 

Fjärrundervisning får bara utgöra en mindre del av elevens utbildning och får genomföras endast om

▪det inte finns någon lärare med rätt kompetens tillgänglig på skolan (2 kap. 13 § skollagen)

▪elevunderlaget är otillräckligt, vilket i normalfallet innebär mindre än 5 elever

 

Ansökan:

Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med fjärrundervisning ska vara Skolverket tillhanda

▪senast den 15 mars för start kommande hösttermin och

▪senast den 15 september för start kommande vårtermin.